പ്രപഞ്ചത്തിനുമപ്പുറം ഒരു ശക്തിയോ ? | Sivagiri TV

Checking to see if Spee.ch has your asset locally...

ഗുരുദർശനം - EP - 06

'ദർശനമാല' എന്ന ഗുരുകൃതിയുടെ വ്യാഖ്യാനം ഗുരുദർശനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമം സെക്രട്ടറി ശ്രീമദ് ശിവസ്വരൂപാനന്ദ സ്വാമികൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. SUBSCRIBE : http://bit.ly/SivagiriTV | ... https://www.youtube.com/watch?v=g-ufBsww9zA

Copyrighted (contact publisher)